Řády a předpisy

 
Národní dostihový a coursingový řád ČMKU
 
Obsah:
 1. Obecná ustanovení
 2. Dostihový řád
 3. Coursingový řád
 4. Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu (MS a ME)
 5. Řád pro zadávání titulu CACIL
 6. Podmínky pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI CACIB a na výstavách ČMKU
 7. Dodatky
 
1. 1. Účel řádu
Dostihové závody a coursingové akce v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými. Národní dostihový a coursingový řád ČMKU dále doplňuje a upřesňuje některé body Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
Veškeré dostihové závody a coursingové akce na území České republiky pořádané členskými subjekty ČMKU musí být pořádány a hodnoceny v souladu s Mezinárodním dostihovým a coursingovým řádem FCI i Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU.
Je povinností pořadatele mít při každém dostihu a coursingu k dispozici (v tištěné podobě) Mezinárodní dostihový a coursingový řád FCI, Národní dostihový a coursingový řád ČMKU a Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu, při pořádání dostihů a coursingů v České republice.
 
1.2. Ochrana zvířat
Všichni funkcionáři a účastníci musí při dostizích a coursingu dbát na bezpečnost a zdraví zvířat.  
Je nutné dodržovat podmínky pro ochranu zvířat. Proto má majitel psa vždy možnost stáhnout svého psa z dostihu či coursingu.
Stejně tak může sbor rozhodčích na návrh veterináře zakázat majiteli psa další účast na dostizích či coursingovém závodu, je-li zdraví psa ohroženo.
Při běhu psů na dostizích a coursinzích nesmějí mít psi obojky ani postroje, musí mít pouze předepsané vybavení.  Náhubek je povinný pro všechna plemena kromě italských chrtíků.
Osobou zodpovídající za řádný průběh akce a ochranu zvířat je vedoucí dostihu nebo coursingu.
 
1.3 – 1.3.3
Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
1.4. Přejímka, připuštění ke startu
1.4.1.Přejímka
Na národní dostihové závody a coursingové akce jsou připuštěna v zásadě všechna plemena chrtů (skupina FCI 10), tato vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5 – faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenži a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.
Na vypsaných závodech lze získat čekatelství na pracovní šampionát „CACT“ (res CACT). CACT (res. CACT) mohou získat všechna výše vyjmenovaná plemena.
Připuštění ostatních plemen zapsaných v plemenné knize ČMKU (dále jen „nechrtí plemena“), mimo shora uvedených, je umožněn na národních akcích pokud organizátor tak uvede v propozicích. Tito psi však nemohou získávat žádné tituly uvedené v tomto řádu ani čekatelství na pracovní šampionát „CACT“.
 
1.4.2. Požadavky na start
Oprávnění ke startu lze získat pouze, jsou-li splněny následující podmínky:
 
1. Pes musí být zapsán v plemenné knize, popř. registru uznaném FCI
2. Pes musí mít platnou licenci.
3. Nejnižší věk: u vipetů a italských chrtíků: 15 měsíců, u ostatních plemen: 18 měsíců.
4. Nejvyšší věk: do konce dostihové/coursingové sezóny, v níž pes dosáhne 8. roku věku.
5. Pes musí být přihlášen pod jménem svého majitele, uvedeném v licenční kartě.
6. Majitel psa musí být členem národního svazu příslušejícího k FCI
7. Vzhled psa nesmí být uměle upraven (např. nesmí být zastřižena přirozená srst).
8. Maximální povolená výška v kohoutku u vipetů:
·  51 cm u psů
·  48 cm u fen
 9. Maximální povolená výška v kohoutku u italských chrtíků:
·  38 cm
10. Následující den po dosažení věku 6 let, může pes na dostizích startovat v kategorii seniorů.
 
1.5. Měření výšky vipeti, italští chrtíci
Měření v kohoutku u vipetů a italských chrtíků lze provádět po dosažení věku nejméně 12 měsíců. Pokud jsou při měření psů mladších 24 měsíců výsledky vyšší než:
· 49 cm u vipetů psů
· 47 cm u vipetů fen
· 37 cm u italských chrtíků
   
musí být pes přeměřen před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která následuje po dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční karty.
Pokud majitel přeměření psa neumožní, licence pozbývá platnosti a ČMKU prostřednictvím Dostihové a coursingové komise (dále jen DaCK) ji stáhne.
Měření výšky v kohoutku se provádí a potvrzuje v termínech určených Dostihovou a coursingovou komisí, a to pouze prostřednictvím oprávněných rozhodčích, následovně:
1. Věk psa pro měření jeho výšky se řídí ustanovením v odstavci 1.4.2 a 1.5 výše.
2. Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce nebo dostatečně velkém stole. Pes se předvádí se správně úhlenými končetinami a přirozeně zvednutou hlavou (hrdlo psa nesmí klesnout pod úroveň vrcholu kohoutku).
3. Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa si vede jeho majitel nebo majitelem pověřená osoba (psovod). Rozhodčí mohou psa nově postavit pouze se souhlasem majitele/psovoda.
4. Měření lze provést, když pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek nebo na trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Pokud nelze postavit psa do správné pozice, měření se přeruší a je prohlášeno za neplatné.
5. Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být umístěno na dvou nohách umožňujících naměření pravdivých a snadno čitelných hodnot.
6. Rozhodčí odpovědné za měření psa a zapisovatele určuje pořadatelský národní svaz. Tito rozhodčí ani zapisovatelé nesmějí být chovateli či majiteli měřeného psa.
7. Komise odpovědná za měření se skládá ze dvou rozhodčích a jednoho zapisovatele. Rozhodčí se při měření střídají. Zapisovatel dohlíží na správný způsob měření a zaznamenává jeho výsledky.
8. Pes se měří desetkrát. Do dokladu psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Je-li zjištěná míra hluboce pod maximální povolenou výškou, může komise na základě jednotného rozhodnutí měření ukončit po čtvrtém pokusu a zjištěné výsledky zaznamenat do dokladu psa. Vznikne-li po deseti měřeních situace, kdy pět výsledků bylo pod míru a pět nad míru, provede se měření jedenácté, které je jako definitivní a správné zaneseno do dokladu psa.  Naměří-li se do 49 cm u vipetů psů, do 47 cm u vipetů fen a do 37 cm u italských chrtíkům nemusí tito projít druhým měřením. Jednotlivá měření se zapisuji do protokolu, který na závěr podepíše měřící komise a majitel psa. 
9. Konečný výsledek měření může do dokladu psa (licence) zanést pouze osoba či komise pověřená ČMKU prostřednictvím DaCK.
 
1.5.1 – 1.5.2    Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
1.5.3 Další závody chrtů
Psům, kteří překračují stanovenou kohoutkovou výšku je umožněn start v kategorii „sprinter“.
 
1.6.Licenční karty
V ČR licenční karty (Dostihové licence, dále jen DL) vystavuje ČMKU prostřednictvím DaCK ČMKU.
Licenční zkoušky může pes absolvovat od věku nejméně 12 měsíců pro italské chrtíky a vipety a 15 měsíců pro ostatní plemena. Při plnění licenčních zkoušek musí mít pes nasazen košík (s výjimkou italských chrtíků) a dečku a musí vybíhat ze zavřených startovacích boxů, na coursingu startuje tzv. „z ruky“. Licenční zkoušku musí pes splnit na území České republiky.
Pro získání DL dospělých musí pes splnit 1x sólo běh a 2x společný běh - na dostizích nejméně tří jedinců, na coursingu startují dva jedinci. Nejsou-li k dispozici 3 jedinci, na coursingu dva jedinci, může DaCK udělit výjimku (musí být splněny alespoň 3 sólo běhy). Obdrží-li pes diskvalifikaci, nepokračuje ten den v plnění licenčních zkoušek, při nedoběhu může v plnění licenčních zkoušek pokračovat. Údaje o plnění licenčních zkoušek zaznamenává pořadatel do tréninkové karty. Při plnění licenčních zkoušek musí být přítomen sbor rozhodčích jako při závodě, který rozhodne o splnění či nesplnění licenčního běhu.
Postup při vydávání Dostihových licencí:
Po splnění licenčních zkoušek a dovršení věku 15 měsíců pro italské chrtíky a vipety a 18 měsíců pro ostatní plemena odevzdá (zašle) majitel psa na adresu registrátora licencí:
1. Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky, u vipetů a italských
chrtíku zápis o měření kohoutkové výšky, potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU.
2. Kopii průkazu původu psa.
3. Poplatek za vystavení licence.
Při prodeji psa do zahraničí se licenční karta předává se psem. Na základě licenční karty importovaného psa je vydána naše licenční karta ČMKU.
Licenční karty pro „nechrtí plemena“ vystavuje ČMKU prostřednictvím registrátora licencí pro nechrtí plemena. Podmínky pro získání jsou shodné pro všechna plemena, s výjimkou poplatku, který je o 50% nižší pro „nechrtí“ plemena.
 
1.6.1    Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
1.6.2    Postupuje se dle čl. 1.6
 
1.6.3    Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
1.7 – 1.7.2       Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
1.7.3 Dostihový a coursingový kalendář
Vypsání dostihů a coursingů je uskutečněno zveřejněním dostihového a coursingového kalendáře sestaveného DaCK a schváleného P ČMKU. Kalendář sestavuje DaCK na základě požadavků pořadatelských organizací, které o dostih, coursing včas a písemně zažádají pro každý následující rok a to pro všechny akce do 15.6. předcházejícího roku.
 
1.8 – 1.9.5       Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
1.10 Doping
Dopingové kontroly v ČR se provádí podle následující směrnice:
Dopingové kontroly v dostihovém sportu při ČMKU
1) Kontrola dopingu může být provedena při libovolném mezinárodním a národním dostihu či coursingu na území ČR. Kontroly není nutno předem hlásit, či uvádět v propozicích a programech dostihu či coursingu.
Pes, který se v daný den účastní dostihu či coursingu, nesmí ve svých tkáních, tělních tekutinách a výměšcích mít zastoupeny látky, které jsou uvedené na listině ČMKU - DaCK. Pro majitele psů, kteří jsou momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny ještě v léčbě byli, platí povinnost toto nahlásit službu konajícímu veterinárnímu lékaři a vyplnit potřebný dotazník (použité preparáty, doba podávání, množství,………. ). O proběhlé léčbě psa musí majitel předložit lékařskou zprávu, která je potvrzena ošetřujícím vet. lékařem.
Na základě dotazníku a lékařské zprávy rozhodne službu konající veterinární lékař o startu dotyčného psa. K pozdnímu hlášení léčby psa majitelem nebude přihlíženo (po dostihu, při určení psa k odběru na doping,…. ).
Doping - listina ČMKU - DaCK:
- Látky ovlivňující centrální a periferní nervový systém
- Látky působící na vegetativní nervový sytém
- Látky působící na zažívací ústrojí (žaludek, střeva)
- Látky působící na srdce a oběhový systém
- Látky působící na pohybový aparát
- Látky s účinkem antipyretickým, analgetickým a protizánětlivým
- Antibiotika, antimykotika, virostatika
- Látky ovlivňující srážlivost krve
- Cytostatika
- Antihistaminika
- Diuretika
- Lokální anestetika
- Myorelaxantia
- Látky stimulující dýchání
- Sexuální hormony (výjimkou jsou látky potlačující říji u fen)
- Anabolika
- Kortikoidy
- Endokrinní látky a jejich syntetické obdoby
Pozitivní doping je případ, kdy byla ve vzorcích potvrzena látka z „doping-listiny“
v jakémkoliv množství. Pozitivní hladina Theobrominu je od 2000 Nanogram/ml.
2) Průběh dopingových kontrol, určení závodu, kde se kontroly uskuteční, počet kontrol a výběr psů k dopingové kontrole řídí DaCK. Náklady na hrazení analýz vzorků hradí ČMKU.
3) Dopingové kontroly by se měly provádět v průběhu finálových běhů. Určené jedince ke kontrole určí po domluvě zástupce DaCK (řídí průběh kontroly), vedoucí dostihu a službu konající veterinární lékař. Kontrola probíhá na základě získání vzorku moče nebo krve určeného psa. Po doběhu psa je psu a majiteli určen asistent, který dohlíží nad odběrem moče psa. Je udán určitý časový limit (30-45 min.), po který se majitel psa pokouší o odchyt dostatečného množství moče. Po odchytu dostatečného množství moče testovaného psa vyplní majitel psa se zástupcem DaCK formulář testu, majitel je přítomen uložení vzorku do přepravních nádobek a jejich uložení do přepravního boxu. Pokud se během daného časového intervalu nepodaří získat požadované množství moče, určí zástupce DaCK další možnost získání vzorku psa k testu (katetrizace psa, odběr krve).
4) Odebírá se vzorek A a vzorek B od daného psa. Pro každý vzorek je zapotřebí minimálně 20 ml moče nebo krve. Nádobky se vzorky jsou za přítomnosti majitele psa popsány a uloženy zástupcem DaCK. Vzorek A je zaslán DaCK do 3 dnů na adresu laboratoře provádějící testy. Vzorek B je uložen u zástupce DaCK. Majitel psa má právo v případě pozitivního nálezu požádat do 10 dní od obdržení pozitivního výsledku testu o analýzu vzorku B u jiné mezinárodně uznané dopingové laboratoře. Žádost podává majitel písemně a adresuje ji předsedovi DaCK. Náklady za analýzu vzorku B hradí majitel psa, který žádá o vyšetření vzorku. Pokud majitel psa nevyužije tuto možnost, platí výsledek vzorku A jako konečný.
5) S přihlášením psa k dostihu či coursingu v rámci FCI-ČMKU je majitel psa zároveň povinen nechat podrobit svého psa dopingové kontrole. Je povinen spolupracovat se zástupcem DaCK, službu konajícím veterinárním lékařem a přiděleným asistentem.
6) Při nálezu jedné z uvedených látek z listiny je dotyčný pes dodatečně v daném závodě diskvalifikován. DaCK navrhuje P ČMKU rozsah sankcí, které se vztahují na daného psa a majitele, či trenéra (při pozitivním dopingovém nálezu).
Rozsah a možnosti trestu:
- Úhradu nákladu vyšetření vzorku na doping platí majitel psa.
- Pes je vyloučen z účasti na závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
- Majitel a jeho psi ve vlastnictví, či spoluvlastnictví jsou vyloučeni z účasti na
závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
- Zveřejnění majitele a psa v rámci FCI-ČMKU organizací, klubu…..
O rozsahu sankcí bude majitel, trenér psa informován písemně prostřednictvím DaCK.
Odvolání proti rozsahu sankcí je nutno podat písemně na adresu předsedy DaCK do 15 dnů po obdržení výsledku dopingového jednání.
 
1.10.1 – 1.12   Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
1.13 Protesty
Protest proti rozhodnutí sboru rozhodčích je nepřípustný (pořadí doběhu, diskvalifikace, apod.). Protest lze podat jen z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny, neplatná licenční karta, apod.) po složení jistiny 500 Kč, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli.
Protest je nutno podat písemně a ještě v průběhu závodu, jinak nebude protest přijat. Protest projedná komise složená ze sboru rozhodčích a vedoucího dostihu (coursingu). O projednání učiní písemný zápis, který po dostihu (coursingu) předá DaCK.
 
 
2.1.Postupový klíč
Při postupu do finále „dle pořadí“ se pořadatel řídí následujícím postupovým klíčem.
Postupový klíč pro sestavení běhů při postupu do finále systémem „dle pořadí“
Tento postup lze použít do maximálního počtu 36 startujících.
(R - rozběh, OB - opravný běh, SF - semifinále)
 
1 rozběh (1 až 6 chrtů)
Všichni čistě doběhnuvší postupují do finále.
 
2 rozběhy (7 až 12 chrtů)
1.+ 2. v R postoupí hned do finále
ostatní do OB (dva OB)
vítězové OB do finále
 
1.OB
2.OB
Finále
č.1 - 3. z 1.R
1 - 3. z 2.R
1 - 1. z 1.R
č.2 - 4. z 2.R
2 - 4. z 1.
2 - 1. z 2.R
č.3 - 5. z 1.R
3 - 5. z 2.R
3 - 2. z 1.R
č.4 - 6. z 2.R
4 - 6. z 1.R
4 - 2. z 2.R
5 - 1. z 1.OB
5 - 6. z 2.R
5- 6. z 3.R
6 - 1. z 2.OB
6 - 1. z 3.OB
 
 
3 rozběhy (13 až 18 chrtů)
 vítězové R postoupí hned do finále
ostatní do OB (tři OB)
vítězové OB do finále
 
1.OB
2.OB
3.OB
Finále
1 - 2. z 1.R
1 - 2. z 1.R
1 - 2. z 3.R
1 - 1. z 1.R
2 - 3. z 2.R
2 - 3. z 3.R 
2 - 3. z 1.R
2 - 1. z 2.R
3 - 4. z 3.R
3 - 4. z 1.R
3 - 4. z 2.R
3 - 1. z 3.R
4 - 5. z 1.
4 - 5. z 2.R
4 - 5. z 3.R
4 - 1. z 1.OB
5 - 6. z 1.R
5 - 1. z 2.OB
 
 
 
 
Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 6 a méně chrtů, lze sestavit jen jeden OB, z něhož do finále postoupí 2 nejrychlejší (1.+ 2.).
 
4 rozběhy (19 až 24 chrtu)
1.+ 2. v R do SF (dvě semifinále)
3. až 6. do OB (čtyři OB)
vítězové OB do SF
první tři ze SF do finále
 
1.OB
2.OB
3.OB
4.OB
1.SF
2.SF
Finále
1 - 3. z 1.R
1 - 3. z 2.R
1 - 3. z 3.R
1 - 3. z 4.R
1 - 1. z 1.R
1 - 1. z 2.R
1 - 1. z 1.SF
2 - 4. z 2.R
2 - 4. z 3.R
2 - 4. z 4.R
2 - 4. z 1.R
2 - 1. z 3.R
2 - 1. z 4.
2 - 1. z 2.SF
3 - 5. z 3.R
3 - 5. z 4.R
3 - 5. z 1.R
3 - 5. z 2.R
3 - 2. z 2.R
3 - 2. z 1.
3 - 2. z 1.SF
4 - 6. z 4.R
4 - 6. z 1.R
4 - 6. z 2.R
4 - 6. z 3.R
4 - 2. z 4.R
4 - 2. z 3.R
4 - 2. z 2.SF
5 - 1. z 1.OB
5 - 1. z 2.OB
5 - 3. z 1.SF
 
 
 
 
6 - 1. z 3.OB 6 - 1. z 4.OB 6 - 3. z 2.SF        
 
 
Zůstane-li po rozbězích do opravných běhů 12 a méně chrtů, lze sestavit jen dva OB, z každého 2 nejrychlejší postoupí do semifinále (1.+2. do SF).
 
5 rozběhů (19 až 30 chrtu)
1.+2. v R do SF (tři semifinále)
3. až 6. OB (čtyři OB)
1.+2. z OB do SF
první dva ze SF do finále
 
1.OB
2.OB
3.OB
4.OB
1 - 3. z 1.R
1 - 3. z 2.R
1 - 3. z 3.R
1 - 3. z 4.R
2 - 3. z 5.R
2 - 4. z 1.R
2 - 4. z 2.R
2 - 4. z 3.R
3 - 4. z 4.R
3 - 4. z 5.R
3 - 5. z 1.R
3 - 5. z 2.R
4 - 5. z 3.R
4 - 5. z 4.R
4 - 5. z 5.R
4 - 6. z 1.R
5 - 6. z 2.R
5 - 6. z 3.R
5 - 6. z 4.R
5 - 6. z 5.R
 
 
1.SF
2.SF
3.SF
Finále
1 - 1. z 1.R
1 - 1. z 2.R
1 - 1. z 3.R
1 - 1. z 1.SF
2 - 1. z 4.R
2 - 1. z 5.R
2 - 2. z 1.R
2 - 1. z 2.SF
3 - 2. z 2.R
3 - 2. z 3.R
2 - 2. z 1.R
3 - 1. z 3.SF
4 - 2. z 5.R
4 - 1.z 1.OB
4 - 1.z 2.OB
4 - 2. z 1.SF
5 - 1. z 3.OB
5 - 1. z 4.OB
5 - 2. z 1.OB
6 - 2. z 3.SF
6 - 2. z 2.OB
6 - 2. z 3.OB
6 - 2. z 4.OB
6 - 2. z 3.SF
 
 
6 rozběhů (31 až 36 chrtů)
vítězové R do semifinále
2. až 6. do OB (šest OB), vítězové OB do SF
dvě SF (v každém 3 vítězové R a 3 vítězové OB)
1. až 3. ze SF do finále
 
2.2 Počet přihlášených psů, složení dostihů, rozdělení dle pohlaví a program
 
2.2.1 Počet  přihlášených psů a složení dostihů
Minimální počet chrtů v jednom běhu pro plemeno a pohlaví v kategorii není stanoven (omezen), tzn. nemusí se běžet mix, ani je-li chrtů méně než šest.
 
2.2.2 Rozdělení dle pohlaví
 
2.2.2.1 Rozdělení psi – feny
Jeli přihlášeno nejméně šest psů téhož plemene a pohlaví, běží psi a feny odděleně. Je-li přihlášeno méně než šest psů jednoho pohlaví, mohou běžet psi a feny společně.     
 
2.2.2.2 a 2.2.3 Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
2.3 Seznam funkcionářů – úkoly funkcionářů
 1. Sbor rozhodčích
 2. Vedoucí dostihu
 3. Cílový rozhodčí
 4. Časomíra
 5. Dráhoví rozhodčí
 6. Startérský tým
 7. Technická obsluha návnady
 8. Místní veterinář
2.3.1 Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel dostihu a sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná. Na národních akcích se skládá minimálně z jednoho člena s licencí rozhodčího.
 
2.3.2 Vedoucí dostihu
Vedoucímu dostihu podléhá celé technické a organizační vedení akce. Rozhoduje o všech technických a organizačních otázkách souvisejících s dostihem. Vedoucí dostihu také představuje spojení mezi sborem rozhodčích a účastníky akce.
 
2.3.3 Cíloví rozhodčí
Cíloví rozhodčí, kteří by měli být podle možnosti sestaveni mezinárodně, rozhodují o všech otázkách pořadí doběhů. Měřítkem je špička nosu psa. 
 
2.3.4 Časomíra
Časomíra a druh měření času jsou určovány pořadatelem. Při měření času je stejně jako pro pořadí doběhů měřítkem špička nosu psa. Otevření startovacích boxů spouští měření času.
 
2.3.5 Dráhoví pozorovatelé
Na národních akcích musí být kolem dráhy umístěni  nejméně dva dráhoví pozorovatelé. Ti musí mít licenci dráhových pozorovatelů nebo rozhodčích. Sbor rozhodčích určí pro dráhové pozorovatele různé úseky dostihu. Jejich úkolem je pak sledovat jednotlivé běhy a bezprostředně po konci daného běhu nahlásit sboru rozhodčích všechny nesrovnalosti a přestupky proti dostihovému řádu, které se na dráze odehrály.
Pokud se rozhodnutí sboru rozhodčích neztotožňuje s hlášením dráhového pozorovatele, musí být tomuto pozorovateli objasněno.
 
2.3.6 Startérský tým
Majitel/psovod drží psa v sedlišti a včas se s ním dostaví na start.
Před nasazením psů do boxů, musí startérský tým zkontrolovat:
 
Startovací boxy
 1. Dodržení startovacího pořádku psů.
 2. Správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI (příloha 7.3 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI).
 3. Každý pes v sedlišti musí mít vhodný obojek, který si ponechá až do startu. Ostnaté obojky a zaškrcovadla jsou zakázány.
 4. Správné upevnění závodní dečky, která musí odpovídat modelu uznanému FCI včetně barvy (viz příloha 7.2 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI).
 5. Žádný pes nemá klapky na oči.
Startérský tým kontroluje plynulé, avšak neuspěchané umisťování psů do startovacích boxů.
 
2.3.7 Technická obsluha návnady
Technická obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího dostihu. Návnada musí být tažena pokud možno ve stálém odstupu 20 m před prvním psem. V případě chybného startu je třeba návnadu okamžitě zastavit, pokud se nachází ještě v první polovině startovní rovinky.
 
2.3.8 Místní veterinář
Místní veterinář je objednáván pořadatelem akce. Veterinář musí být během celé dostihové akce přítomen a připraven k nasazení. Doporučuje se řídit se vysvětlivkami pro úkoly veterinářů uvedenými v dodatku 7.4 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
2.3.9 Omezení výkonu činnosti funkcionářů
Funkcionáři (členové sboru rozhodčích, cíloví rozhodčí, dráhoví pozorovatelé), jejichž psi se účastní dostihu, nesmějí v této době vykonávat svou funkci v této třídě/pohlaví a musejí být nahrazeni.
 
2.3.10 Nominace funkcionářů na dostihy
Na základě přihlášek rozhodčích a dráhových pozorovatelů sestaví DaCK nominaci sborů rozhodčích a dráhových pozorovatelů pro jednotlivé dostihy. Ostatní funkcionáře si zajišťuje pořadatel sám.
 
2.4 – 2.4.5       Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
2.4.6 Hlášení
Hlavní rozhodčí zašle nejpozději do 7 dnů po dostihu vyplněný tiskopis „Zpráva o dostihu“. Zprávu zasílá určenému zástupci DaCK. Pořadatel odešle nejpozději do 7 dnů po dostihu vyplněný katalog z dostihu zástupci DaCK.
 
2.4.7 Dostihové tituly
a) Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR na krátkou trať, Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy, Mezinárodní mistr ČR. Tituly Mistr ČR na krátkou trať, Mistr ČR, Mistr Čech a Mistr Moravy lze udělit  pouze psu v majetku občana České republiky nebo členovi ČMKU. Titul Mezinárodní mistr ČR je možné zadávat na národním (CACT) i mezinárodním (CACIL) dostihu. Titul zaznamenává vedoucí dostihu na žádost majitele psa do průkazu původu psa. Mistrovské tituly se udělují za každé pohlaví zvlášť, i když se běží mix běh. Titul Mistr ČR na krátkou trať, Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy a Mezinárodní mistr ČR se zadává jen jednou za kalendářní rok.
b) Dostihový vítěz roku …. se uděluje pouze v kategorii dospělých. V seniorech a sprinterech je obdobný titul Nejlepší senior a Nejlepší sprinter. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích dostihů. Tituly zaznamenává DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa. Body za umístění ve finále se přidělují každému pohlaví zvlášť, i když se běží mix. Body se udělují pouze na dostizích určených jako bodovací.
Boduje se umístění v „A“ a „B“ finále takto (umístění - počet bodů):
„A“ finále: 1.místo - 15 bodů , 2.místo - 13, 3.místo - 11, 4.místo - 9, 5.místo - 8, 6.místo - 7. bodů.
„B“ finále: 1.místo - 6 bodů, 2.- 5, 3.- 4, 4.- 3, 5.- 2, 6.- 1 bod.
Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu bodovacích dostihů v příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístěních psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.
 
2.4.8 Běhání mladých psů
Ve věku 12 až 15 měsíců pro italské chrtíky a vipety a 15 až 18 měsíců pro ostatní plemena startují psi v kategorii mladých. Tito psi startují bez licence na tréninkovou kartu.
 
2.5 – 2.6.3       Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
 
3.1 Seznam funkcionářů – úkoly funkcionářů
 1. Sbor rozhodčích
 2. Vedoucí coursingu
 3. Polní pozorovatelé
 4. Startér
 5. Technická obsluha návnady
 6. Místní veterinář
3.1.1 Sbor rozhodčích
Sbor rozhodčích je nejvyšším orgánem akce. Dohlíží na dodržování pravidel coursingu a sleduje jeho průběh. Jeho rozhodnutí ve sporných a pochybných případech jsou konečná. Technické záležitosti musí projednávat s vedoucím coursingu. Před začátkem akce musí sbor rozhodčích zajistit dodržování ustanovení v odstavcích 3.2, 3.3, 3.4 a 3.6 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI a ochranu zdraví psa.
Všechny akce budou hodnoceny nejméně dvěma rozhodčíma, kteří musí mít licenci rozhodčího coursingu. K asistenci si mohou přizvat několik polních pozorovatelů. Při akcích, kde je udělován CACIL, musí být jeden rozhodčí z jiné země FCI.
 
3.1.2 Vedoucí coursingu
Vedoucí coursingu musí být specialista s praxí, jelikož řídí celou akci po technické i organizační stránce. Během akce rozhoduje o všech technických a organizačních otázkách souvisejících s coursingem. Veškeré řešení technických či organizačních problémů dané akce podléhá jeho rozhodnutí.
 
3.1.3 Polní pozorovatelé
Polní pozorovatelé mohou být rozmístěni kolem závodiště jako podpora sboru rozhodčích. Musí mít licenci rozhodčího nebo musí být alespoň adepti na rozhodčí. Sbor rozhodčích určí stanoviště pozorovatelů na různých úsecích závodiště. Úkolem pozorovatelů je sledovat závodiště a oznámit sboru rozhodčích veškeré nesrovnalosti a přestupky proti coursingovému řádu, které se na závodišti během závodu odehrály.  
 
3.1.4 Startér
Startér na startu zkontroluje následující skutečnosti:
 1. Majitelé/psovodi udržují psy v klidu a nasadí je ke startu včas.
 2. Psi jsou ve správné startovací pozici.
 3. Správné upevnění náhubku, jenž musí odpovídat modelu uznanému FCI (příloha 7.3 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI).
 4. Správné upevnění závodní dečky.
Startér udílí pokyny psovodům ke správnému a včasnému vypuštění psů a hlásí rozhodčím všechny předčasné starty.
 
3.1.5 Obsluha návnady a technická obsluha
Obsluha návnady se řídí pokyny vedoucího coursingu a sboru rozhodčích.
Návnada by měla být umístěna tak, aby měla její obsluha jasný výhled na celé závodiště. 
Obsluha musí táhnout návnadu před psy v předepsané vzdálenosti, což vyžaduje velkou zkušenost v tomto oboru,  proto tato pozice není vhodná pro nekvalifikované osoby.
 
3.1.6 Místní veterinář
Místní veterinář je objednáván pořadatelem akce. Veterinář musí být během celé dostihové akce přítomen a připraven k nasazení. Doporučuje se řídit se vysvětlivkami pro úkoly veterinářů uvedenými v dodatku 7.4 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI. 
Psi mladší 2 let a starší 6ti let musí po každém běhu na vzdálenost delší než 600 metrů projít speciální veterinární kontrolou.   
 
3.1.7 Omezení výkonu činnosti funkcionářů
Funkcionáři, jejichž psi se účastní coursingu, nesmějí v této době vykonávat svou funkci v závodu pro daná plemena a musejí být nahrazeni.
 
3.2 – 3.2.2       Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
3.2.3 Délka závodiště
Délka závodiště musí být v rozmezí:
·  Od 400 do 700 metrů pro vipety, italské chrtíky, basenži, dlouhosrsté vipety, portugalské podengy malé a „nechrtí plemena“
·  Od 500 do 1000 metrů pro všechna ostatní  plemena chrtů (skupina FCI 10) a  vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5.
 
3.3 – 3.4          Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
3.5 Start
Na coursingu se startuje tzv. „z ruky“ na pokyn startéra.
 
3.5.1 Dečky
Psi běhají v párech vypuštěných najednou. Jeden běží v červené dečce, druhý v bílé. V trojběhu má třetí pes modrou dečku (viz 3.5.2). Popis deček je uveden v dodatku 7.2. Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
3.5.2 Nerovnoměrný počet přihlášených psů
V případě nerovnoměrného počtu přihlášených psů se pořadatelé dle možností pokusí najít psa do páru (pes musí mít platnou licenci) a tím zabránit běhu pouze jednoho psa. Se souhlasem majitelů psů to může být i pes jiného plemene. V případě, že není možné zajistit psa do páru, může se poslední běh daného plemene běžet jako „trojběh“. Ve výjimečných případech se souhlasem majitelů psů lze jako psa do páru použít i psa, který si v daný den plní licenční běh.
 
3.5.3 Řazení psů na startu
Pes v červené dečce stojí na startu vždy vpravo (z pohledu psa). Pes v modré dečce vždy vlevo.
3.6       Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
3.7 Hodnocení
Na všech coursingových akcích na území České republiky pořádaných členskými subjekty ČMKU lze použít  jeden z následujících bodovacích systémů (použitý systém musí být uveden v propozicích na danou akci):
 
1. Mezinárodní (FCI) bodovací systém
Sbor coursingových rozhodčích hodnotí výkon psů na základě pěti (5) uvedených kritérií v článcích 3.7.1 až 3.7.5. Maximální počet bodů za každé hodnocené kritérium je 20.
Chrti, kteří v prvním kole bezdůvodně nezískají ani 50% maximálního počtu bodů, budou vyřazeni z účasti v druhém kole. Pes, který nepostoupí do druhého kola, nebude zařazen do pořadí výsledkové listiny.
V případě, že dva či více účastníků skončí se stejným výsledkem (součet bodů získaných v obou kolech), umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém kole.
Pokud však i nyní jsou výsledky dvou či více psů stejné, umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém kole z hlediska důležitosti v tomto pořadí:
Odstavec 3.7.5 Vytrvalost, odstavec 3.7.4 Obratnost, pak 3.7.2 Úsilí, pak 3.7.3 Inteligence a
nakonec 3.7.1 Rychlost.
 
2. Národní bodovací systém
Sbor coursingových rozhodčích hodnotí výkon psů na základě pěti uvedených kritérií v článcích 3.7.1 až 3.7.5 a maximální počet bodů za každé kritérium je 6.
Bodování psa pro dané kritérium:
6 b. – velmi dobrý, 5 b. – dobrý, 4 b. – uspokojivý, 3 b. – dostatečný, 2 b. – nedokonalý, 1 b. – nedostatečný.
Chrti, kteří v prvním kole bezdůvodně nezískají ani 50% maximálního počtu bodů, budou vyřazeni z účasti v druhém kole. Pes, který nepostoupí do druhého kola, nebude zařazen do pořadí výsledkové listiny.
V případě, že dva či více účastníků skončí se stejným výsledkem (součet bodů získaných v obou kolech), umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém kole.
Pokud však i nyní jsou výsledky dvou či více psů stejné, umístí se lépe pes, který získal vyšší počet bodů v druhém kole z hlediska důležitosti v tomto pořadí:
Odstavec 3.7.2 Úsilí, 3.7.3 Inteligence, 3.7.4 Obratnost  3.7.5 Vytrvalost a nakonec 3.7.1 Rychlost.
 
3.7.1 Rychlost
Rychlost nezbytná k ulovení zvěře. Projevuje se rychlostí, s jakou se pes při startu dostane do popředí po překvapivém odjezdu návnady. Rychlost chrta se projevuje po celé délce trati, ale především ve fázi chycení návnady. Rychlost pohybu, počet pohybů a progrese určují rychlost psa.
Rozhodčí musí odměnit psa, který běží velmi nízko, dobře se natahuje a štve návnadu. Vzhledem k tomu, že se při coursingu nepoužívá časomíra, je důležitým prostředkem hodnocení schopnosti psa překonat území zejména jeho snaha.
Absolutní rychlost se při hodnocení coursingu nebere v potaz, jelikož rychlost psa je brána relativně ve vztahu k jeho soupeřům.
„Go-bye“ je způsob vybuzení chrta, který se nachází na druhé pozici a běží se zvyšováním rychlosti na úroveň svého soupeře dokud ho nepředhoní. Předběhnutí nastává vždy v meziprostoru mezi dvěmi po sobě následujícími kladkami.
 
3.7.2 Úsilí
Úsilí při pronásledování, bez ohledu na kvalitu povrchu (drsný nebo s překážkami) a incidentu, např. vyhýbání se, pád, momentální ztráta návnady.
 
Úsilí psa se projevuje:
1. Při startu:
Velkou pozorností.
Fixovaným pohledem na návnadu.
2. Při pronásledování návnady:
Stálým tlakem, který nutí obsluhu návnady zvyšovat rychlost, aby zabránila chycení návnady před koncem závodu.
Volným přeskokem překážek bez váhání.
Touhou vrátit se k návnadě, pokud zůstala vzadu.
3. Při chytání návnady:
Při plné rychlosti.
Ztrátou rovnováhy při chytání návnady.
Pokusem o chycení návnady, přestože už ji chytil jeho soupeř.
 
3.7.3 Inteligence
Inteligence se při pronásledování návnady projeví tak, že pes následuje dráhu, která ho, spolu s obratností, bez níž ani ten nejrychlejší pes nezíská žádnou  kořist, přivede do dobré pozice pro chytání. Pes projeví inteligenci tím, že zaujme mezi návnadou a dráhou pozici, která udrží návnadu na otevřeném prostranství.
 
3.7.4 Obratnost
Obratnost psa se projevuje:
1. Při náhlé změně směru vyvolané návnadou.
2. Při překonávání překážek.
3. Při chytání, a zvláště při chytání, kde pes ztratí rovnováhu.
 
3.7.5 Vytrvalost
Vytrvalost je schopnost psa dokončit závod v dobré fyzické kondici. Vytrvalost psa je spojením jeho fyzických a mentálních sil.
 
3.8 – 3.8.2       Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
3.8.3 Vyloučení psa ze závodu (nedoběh)
Rozhodčí mohou vyloučit na den ze závodu psa, který:
1. Zůstane u svého majitele po signálu ke startu nebo odejde ze závodiště.
2. Místo návnady honí svého soupeře.
3. Dle názoru veterináře nemá pro závod potřebnou fyzickou kondici.
Pes, který byl vyloučen ze závodu nebude zařazen do pořadí výsledkové listiny.
 
3.9 Rozpis běhů, rozdělení podle pohlaví a třídy
Coursingové akce se běhají dvoukolově, přičemž druhé kolo se počítá jako kolo finálové. V případě vážných technických problémů, nebo v případě nepřízně počasí, může pořadatel, se souhlasem sboru rozhodčích,  ve výjimečných případech, zrušit druhé kolo a vyhlásit výsledky dle pořadí v prvním kole.
 
3.9.1 Rozdělení podle pohlaví a třídy
Je-li na startu nejméně šest psů téhož plemene a pohlaví, běží psi a feny odděleně. Je-li na startu méně než šest psů jednoho pohlaví, běží psi a feny společně. Na coursingu se běhá pouze v jedné třídě (dospělých). Jiné třídy (mladých, seniorů) se na coursinzích nevypisují.
 
3.9.2 Rozpis běhů do prvního kola
V prvním kole se psi řadí do jednotlivých běhů vzestupně dle abecedního pořádku, určující je jméno psa v licenci, nebo losováním. V případě losování pořadí se losuje veřejně, neprodleně po přejímce psů do závodu. Pořadatel je povinen, pokud je to možné, zajistit, aby psi jednoho majitele neběželi ve stejném běhu.
 
3.9.3 Rozpis běhů do druhého kola
V druhém kole se psi řadí do jednotlivých běhů sestupně dle výsledků prvního kola. Lepší pes v daném běhu musí běžet s červenou dečkou (popř. nejhorší s dečkou modrou).
 
3.10 Hlášení
Sbor rozhodčích zašle nejpozději do 7 dnů po coursingu vyplněný tiskopis „Zpráva o coursingu“. Zprávu zasílá určenému zástupci DaCK.
Vedoucí coursingu zašle nejpozději do 7 dnů po coursingu výsledkovou listinu zástupci DaCK.
 
3.11 Tituly
a) Mistrovské tituly jsou: Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy a Mezinárodní mistr ČR. Tituly Mistr ČR, Mistr Čech a Mistr Moravy lze udělit  pouze psu v majetku občana České republiky nebo členovi ČMKU. Titul Mezinárodní mistr ČR je možné zadávat na národním (CACT) i mezinárodním (CACIL) coursingu. Titul vedoucí coursingu zaznamenává na žádost majitele psa do průkazu původu psa. Mistrovské tituly se udělují za každé pohlaví zvlášť, i když se běží mix běh. Mistrovský titul lze udělit pouze psovi, který dosáhne nejméně dvou třetin možného celkového počtu bodů. Titul Mistr ČR, Mistr Čech, Mistr Moravy a Mezinárodní mistr ČR se zadává jen jednou za kalendářní rok.
b) Coursingový vítěz roku ….. uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů v daném roce. Tituly zaznamenává DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.
Body za umístění se přidělují v každém  pohlaví zvlášť, i když se běží mix. Body se udělují pouze na coursinzích určených jako bodovací.
Boduje se takto (umístění - počet bodů):
1. místo – 15 bodů, 2. místo – 13, 3. místo – 11. 4. místo – 9, 5. místo – 8, 6. místo – 7 bodů. Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň ze tří bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového počtu bodovacích coursingů. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.
 
 
4.1-4.15.7     Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
4.16 Nominační kriteria pro účast psa z ČR na MS a ME
Při nominaci je postupováno v zásadě dle následujících kritérií (pokud počet přihlášených převyšuje 6 + 6 v plemeni a pohlaví):
 • Dostihový/coursingový vítěz předešlého roku
 • Finálové umístění předešlého roku při MS, ME
 • Umístění v nominačních závodech (termíny jsou vypsány v dostihovém a coursingovém kalendáři). Počítá se nejlepší umístění ze tří závodů, při rovnosti dvou psů rozhodují lepší druhá umístění
 • Umístění do 3. místa při CACIL dostihu/coursingu (při počtu nejméně šesti startujících)
Přihlášku psa na MS, ME zašle majitel psa k rukám DaCK.
 
 
5.1 –5.12         Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
 
 
6.1 Podmínky pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI CACIB
Pro přihlášení psa do pracovní třídy musí být přihláška doložena kopií povinného certifikátu FCI, který obsahuje potvrzení – od členské země, kde má majitel trvalé bydliště – že pes splnil následující požadavky:
1.   Důkaz o platné dostihové a coursingové licenci.
2.  Důkaz o účasti na nejméně čtyřech mezinárodních dostizích CACIL nebo coursingu CACIL v období delším než jeden rok a jeden den. Výjimka: Vzhledem k tomu, že následující země: Norsko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Rusko nepořádají více než 2 CACIL dostihy/coursingy, snižuje se pro jejich členské organizace účast na nutných dostizích/coursingu na dvě akce ročně.
V obou případech, dodatečně důkaz o tom, že se pes umístil dvakrát v první polovině soutěžících tohoto coursingu/dostihu. Pro toto hodnocení na mezinárodním coursingu musel pes získat nejméně dvě třetiny maximálního počtu bodů, viz. odstavec 3.7 tohoto řádu.
6.2 Podmínky pro vstup do pracovní třídy na výstavách ČMKU
Vystavovat ve třídě pracovní na výstavách ČMKU (kromě MVP) lze na základě „malého certifikátu“. Ten lze vystavit po splnění následujících podmínek:
 1. Důkaz o platné dostihové a coursingové licenci.
 2. Pes musí absolvovat nejméně 5 dostihů nebo coursingů. Současně se musí alespoň na jednom z těchto pěti dostihů umístit do šestého místa ve finále "A", nebo na coursingu alespoň jednou získat dvě třetiny maximálního počtu bodů. Výsledky z obou disciplín se sčítají.
 3. „Malý certifikát mohou získat pouze všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a tato vyjmenovaná plemena ze skupiny FCI 5 – faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenži a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.
Pes, který má certifikát FCI pro vstup do pracovní třídy na mezinárodních výstavách FCI nemusí již plnit „malý certifikát“, do třídy pracovní se přihlašuje na základě certifikátu FCI.
 
6.3 Vystavování certifikátů
Certifikáty vystavuje určený člen DaCK na základě předložených výsledků z dostihů a coursingů. Vystavení podléhá poplatku.
 
 
7.1 – 7.5.3.3    Postupuje se dle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.
7.6 Podmínky pro zadávání čekatelství na pracovní šampionát „CACT“
Čekatelství na pracovní šampionát „CACT“ mohou získat všechna plemena chrtů (skupina FCI 10) a dále tato plemena (skup. FCI 5) faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenži a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja. CACT se uděluje v hlavní kategorii, tj. dospělých (neuděluje se seniorům a sprinterům).
CACT se uděluje za vítězství v dostizích a coursinzích vypsaných se zadáváním CACT. Pes, který doběhne na druhém místě získá reserve CACT. Na coursingu se CACT (reserve CACT) uděluje chrtovi, který dosáhne nejméně dvou třetin možného celkového počtu bodů.
Jsou-li na startu jednoho plemene nejméně 3 psi a 3 feny, přidělí se CACT v každém pohlaví. Jsou-li na startu v jednom pohlaví méně než 3 jedinci uděluje se jeden CACT v plemeni. Pokud jsou na startu jednoho plemene méně než 3 jedinci, CACT se neuděluje.
Jako potvrzení o získání čekatelství na pracovní šampionát CACT (r.CACT) obdrží majitel psa kartu CACT (r.CACT). Každou CACTovou kartu lze použít pouze 1x buď k titulu Dostihového šampióna ČR nebo Šampióna práce ČR.
7.7 Podmínky pro udělení titulu „DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR“
1. K získání tohoto titulu musí pes získat 3x CACT z dostihu či coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců.
2. K tomu musí pes navíc získat ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně velmi dobrý od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno takové ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACT (tj. po prvním a před třetím CACT).
3. Získá-li CACT pes, který již má potvrzený titul Dostihový šampión ČR, platí reserve CACT jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s r.CACT ověří na sekretariátu ČMKU.
4. Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu/coursingu, výstavních posudků a průkazu původu psa.
7.8 Podmínky pro udělení titulu „ŠAMPION PRÁCE ČR“
1. K získání tohoto titulu musí pes získat 3x CACT z dostihu či coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců.
2. CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampión práce ČR mají, pak r.CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s r.CACT ověří na sekretariátu ČMKU.
3. Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu/coursingu a průkazu původu psa.
7.9 Řád pro jmenování rozhodčích dostihu a coursingu
7.9.1 Účel
Tento řád vymezuje základní podmínky pro jmenování rozhodčích.
a) Rozhodčí musí být členem členského subjektu FCI.
b) Dostihová a coursingová komise (dále jen DaCK) vede evidenci rozhodčích.
c) Rozhodčí je povinen minimálně 1x za 2 roky absolvovat školení rozhodčích. V případě neúčasti může DaCK rozhodnout o pozastavení činnosti rozhodčího do jeho následného přezkoušení. (viz 7.9.2.1).
7.9.2 Adepti
Příprava adeptů je řízena DaCK, která vystavuje žadatelům „Průkaz adepta“. Během přípravného období se adept nejméně 12x zúčastní jako hospitant na dostihu nebo coursingu. O způsobu hospitace rozhodne hlavní rozhodčí, který také hospitaci potvrdí svým podpisem do průkazu adepta.
7.9.2.1 Zkoušky adeptů na dráhové pozorovatele a coursingové rozhodčí
Zkoušky adeptů provádí Zkušební komise, kterou jmenuje DaCK. Zkouška může být písemná, nebo ústní. O průběhu zkoušky se provede zápis a o výsledku zkoušky musí být účastník informován. V případě neúspěchu může být zájemce přezkoušen s odstupem nejméně půl roku. Pokud chce být adept dráhový pozorovatel a současně coursingový rozhodčí musí se zúčastnit  ze 12 hospitací alespoň na 5 dostizích a 5 coursinzích.
7.9.2.2 Polní pozorovatelé
Zkušební komise neprovádí samostatné zkoušky na polního pozorovatele. Funkci polního pozorovatele může vykonávat adept na rozhodčího v rámci hospitace.
7.9.3 Podmínky pro jmenování dostihových rozhodčích (hlavní rozhodčí)
Uchazeč musí v žádosti doložit, že pracoval v období nejméně dvou let minimálně 12x  jako dráhový pozorovatel nebo coursingový rozhodčí.
 
Tento řád nabývá platnosti  dne 27.3.2009 a zároveň ruší všechny předchozí národní dostihové a coursingové řády ČMKU.
 
Formální oprava 1.4.1, 6.2.3, 7.6   Usnesení P ČMKU 14/04/11 ze dne 28.4.2011
Úprava čl. 6.2., bod 3                        Usnesení P ČMKU 27/05/11 ze dne 26.5.2011
 
TOPlist