Řády a předpisy

 
Získat 4 čekatelství CACIB ve třech rozdílných státech minimálně od tří různých rozhodčích, bez ohledu na počet přihlášených psů. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a jeden den. Toto období je chápáno následovně: např. od 1.1.2010 do 1.1.2011.
 
Body pro titul Šampióna KCHCH mohou být získávány po neomezeně dlouhou dobu, tedy za dvě i více sezón. Po tuto dobu musí být majitel členem klubu. Body z výstav, které byly v období nečlenství majitele psa, nemohou být započítány. Je bezpodmínečně nutné získat body z klubové výstavy KCHCH a dále ocenění nejméně V4 z mezinárodní výstavy. Body se započítávají pouze ze tříd dospělých psů ( tj.tř.otevřené, mezitřídy, tř. pracovní, tř.šampiónů, resp.vítězů).
 
Výstavy na nichž je možno získat body započítávané do soutěže o titul Klubového šampióna:
  • Klubová výstava KCHCH
  • Národní, speciální a ostatní výstavy, na nichž je zadáván titul CAC pro plemena chrtů
  • Mezinárodní výstavy v české republice i v zahraničí
Získané body je nutno doložit buď posudky z výstav, nebo kartičkami CAC, CACIB a jiných titulů, eventuálně zápisem v průkazu původu potvrzeným razítkem pořadatele výstavy a podpisem.
Vystavovatel zasílá seznam výstav získaných bodů poradci chovu plemene KCHCH. Po dosažení předepsané 180 bodové hranice požádá poradce výbor klubu o zapsání titulu do průkazu a předloží doklady o získaných bodech. Titul se uznává zápisem z jednání výboru KCHCH. Slavnostní předání poháru pro klubové šampióny probíhá při členské schůzi.
 
Klubová výstava KCHCH a Speciální výstava chrtů
Ocenění
Body
V1
10
V2
9
V3
8
V4
7
CAC
5
R-CAC
3
Klubový vítěz
10
Vítěz plemene (BOB)
10
 
Ostatní CAC výstavy
Ocenění
Body
V1
4
V2
3
V3
2
V4
1
CAC
5
R-CAC
3
Národní vítěz
6
Vítěz spec. výstavy chrtů
6
Vítěz plemene (BOB)
6
 
Mezinárodní výstava
Ocenění
Body
V1
7
V2
6
V3
5
V4
4
CAC
5
R-CAC
3
CACIB
10
R-CACIB
6
BOB
6
 
Výstavy na nichž je možno získat body započítávané do soutěže o titul Klubového šampióna:
  • Klubová výstava KCHICH
  • Národní, speciální a ostatní výstavy, na nichž je zadáván titul CAC pro plemena chrtů
  • Mezinárodní výstavy v české republice i v zahraničí
Získané body je nutno doložit buď posudky z výstav, nebo kartičkami CAC, CACIB a jiných titulů, eventuálně zápisem v průkazu původu potvrzeným razítkem pořadatele výstavy a podpisem.
Vystavovatel zasílá seznam výstav získaných bodů poradci chovu plemene KCHICH. Slavnostní předání diplomu a poháru pro klubové šampióny probíhá při členské schůzi. Titul je zapisován do průkazu původu.
 
Klubová výstava KCHICH
Ocenění
Body
V1
8
V2
6
V3
4
V4
2
CAC
8
R-CAC
5
Klubový vítěz
10
Vítěz plemene (BOB)
10
Maximální počet
41
Bez BOB
26
 
Ostatní CAC výstavy
Ocenění
Body
V1
4
V2
3
V3
2
V4
1
CAC
5
R-CAC
3
Národní vítěz
5
Vítěz spec.výstavy chrtů
5
Vítěz plemene (BOB)
7
Maximální počet
21
Bez BOB
14
 
Mezinárodní výstava CACIB
Ocenění
Body
V1
6
V2
5
V3
3
V4
2
CAC
6
R-CAC
3
CACIB
10
R-CACIB
6
BOB
7
Maximální počet
29
Bez BOB
22
Ocenění
Body
CAJC
2
Junior Champión
10
Champión země
20
 
Udělení titulu je podmíněno získáním 3 čekatelství ve věku 9-24 měsíců. Nejméně 2 čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC ale nelze použít pro přiznání titulu Český šampión. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
Titul se uděluje na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny tj. potvrzení z výstav (karty) a posudky, kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
 
Udělení titulu je podmíněno získáním 5 čekatelství CAC - z toho 1x na mezinárodní výstavě, 1x z klubové výstavy a ostatní na národní a speciální výstavě. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve 2 výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích.
Titul se uděluje na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty) a posudky, kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
 
Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
Titul se uděluje na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty) a posudky, kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
 
Získat 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP, ocenění minimálně od 2 rozhodčích. Poplatek za vystavení diplomu 100,-Kč + DPH
 
Udělení titulu je podmíněno získáním 3x CAJC minimálně od 2 rozhodčích, z toho jeden CAJC musí být z mezinárodní výstavy. Z toho jeden CAJC může být nahrazen jedním CAC, pokud byl získán do stáří 24 měsíců. Tento CAC se nemůže započítat do CAC potřebných pro udělení Slovenského šampiona krásy.
Uděluje se na žádost majitele a předložení originálů CAJC karet, posudkových listů a kopie průkazu původu.
 
Uděluje se po získání 4x CAC minimálně od 2 rozhodčích, minimálně ve 2 výstavních sezónách. 1 CAC musí být z mezinárodní výstavy, ostatní z národních nebo speciálních výstav. 3x Reserve CAC může nahradit jeden CAC. CAC z mezinárodní výstavy může být nahrazen pouze 3x Res. CAC opět z mezinárodních výstav. Nahradit třemi Res. CAC lze pouze jeden CAC.
Uděluje se na žádost majitele a předložení originálů CAC karet, posudkových listů a kopie průkazu původu.
 
Jedinec musí být držitelem Slovenský šampion krásy. Ve třídě šampionů musí získat 3x CAC na šampionátových výstavách. Jeden CAC musí být z mezinárodní výstavy, ostatní z národních a speciálních výstav.
Uděluje se na žádost majitele a předložení originálů CAC karet, posudkových listů a kopie průkazu původu.
 
3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP, ocenění minimálně od 2 rozhodčích. Slovenského šampiona veteránů na požádání majitele potvrzuje
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Slovensko
K žádosti je potřeba přiložit originály posudkových listů z příslušných výstav a fotokopii rodokmenu.
 
Udělení titulu je podmíněno získáním 3 čekatelství ve třídě mladých (zadávají se psovi/feně s oceněním V1) na výstavách pořádaných DWZRV minimálně od dvou rozhodčích.
Uděluje se na žádost majitele na základě předložených originálů získaných čekatelství a kopie průkazu původu.
 
Udělení titulu je podmíněno získáním 3 čekatelství ve třídě mladých (zadávají se psovi/feně s oceněním V1), z toho 2 musí být získána na mezinárodních a národních VDH výstavách. Uděluje se na žádost majitele na základě předložených originálů získaných čekatelství a kopie průkazu původu.
 
Udělení titulu DWZRV Deutscher Champion je podmíněno získáním 4 CAC čekatelství z výstav pořádaných DWZRV, mezinárodních a národních VDH z mezitřídy, třídy otevřené a pracovní (zadávají se psovi/feně s oceněním V1), v průběhu minimálně 12 měsíců a 1 den a minimálně od 3 rozhodčích.
Uděluje se na žádost majitele na základě předložených originálů čekatelství a kopie průkazu původu.
 
Udělení titulu Deutscher Champion VDH je podmíněno získáním 5 VDH čekatelství. Čekatelství se uděluje psovi/feně se známkou V1 v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů. Minimálně 3 musí být z mezinárodní nebo národní VDH výstavy, minimálně od 3 rozhodčích a v průběhu minimálně 12 měsíců a 1 den. Pokud je VDH čekatelství získáno na „VDH Bundessiegerzuchtschau“ nebo na „VDH Europasiegerzuchtschau“, počítá se za 2 běžné VDH čekatelství.
Uděluje se na žádost majitele na základě předložených originálů čekatelství a kopie průkazu původu.
 
3x ocenění vítěz třídy veteránů z výstavy mezinárodní a národní, ocenění minimálně od 2 rozhodčích, věk psa min. 8 let, bez časového omezení. V případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě 1. místo, má již od VDH v den výstavy udělen titul Německého veterán šampiona, přechází prvenství na psa druhého. Diplomy vyřizuje: Verband für das Deutsche Hundewesen e.V., Postfach 104154, 44041 Dortmund. Zasílá se: kopie posudků, kopie rodokmenu a 20 EUR.
Ve třídě šampiónů se u chrtů nezadává CAC ani Res.CAC
 
3x ocenění "Jugendbester", minimálně od dvou rozhodčích. Dva tituly musí být ze třídy mladých, jeden může být nahrazen titullem z mezitřídy nebo třídy otevřené. Bez časového omezení mezi prvním a posledním junior CAC.
 
získání celkem 6x CACA z toho 4x CACA musí být z mezinárodní výstavy, nejméně od tří různých rozhodčích. 2x CACA z národní nebo klubové výstavy, kde se zadává titul CACA
Mezi prvním a posledním CACA musí být minimálně 1 rok. Pozor - množství CACA podle plemene a skupiny
.
 
získáním 3x CAJC ve věku od 9-18 měsíců, minimálně od dvou různých rozhodčích alespoň jeden CAJC musí být z mezinárodní či klubové výstavy
 
získáním 4x CAC pouze z mezitřídy nebo třídy otevřené !!! minimálně od tří různých rozhodčích z toho 2x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy.
Mezi prvním a posledním CAC musí být nejméně jeden rok a jeden den.
 
jen pro držitele Maďarského šampiona, získáním 4x CAC ve třídě šampionů: Zároveň musí získat titul BOB na výstavě na které získal jeden ze čtyř CACů ve třídě šampionů.
 
3x CAC výhradně ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB, nejméně od dvou různých rozhodčích. Adresa: MEOE, Tétényi út.128/b-130, H-1116Budapest, Hungary. Zasílá se - originál karet CAC+BOB, kopii rodokmenu a kopie posudků.
 
6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů, nejméně od tří různých rozhodčích, nejméně 3x CAC musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy. Mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok a jeden den. Adresa:MEOE, Tétényi út. 128/b-130, H-1116 Budapest, Hungary. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
 
3x vítězství ze třídy veteránů "CAC veterán", nejméně od dvou různých rozhodčích, nejméně 1x CAC musí být z mezinárodní výstavy nebo klubové. Adresa:MEOE, Tétényi út. 128/b-130, H-1116 Budapest, Hungary. Zasílá se: originál karet CAC, kopie rodokmenu a kopie posudků.
 
1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých (CACIB Luxembourg). Diplomy vyřizují na výstavě v Lucemburku na počkání nebo dodatečně: UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage - Luxembourg. Dokládá se: kopie karty junior šampiona, kopie rodokmenu, poplatek 15 EUR UCHL, B.P. 69, L-4901 Bascharage. Na výstavě v Lucemburku lze šampionát zaplatit hotově v EUR, nutno přiložit kopii PP. Juniorský diplom je vyhotoven na místě.
 
2xCAC z mezitřídy či otevřené nebo 1x CAC získaný na mezinárodní výstavě ve třídě šampionů minimálně od 2 různých rozhodčích z toho minimálně jedna výstava mezinárodní.
Žádat - Union Cynologique Hubert du Grand Duché de Luxembourg, Boite Postale 69, L 4901 Bascharage Luxembourg nebo vyřídit osobně na výstavě. Přiložit kopie karet CAC, kopii rodokmenu, kopii šampionátu. Poplatek 20 euro, lze žádat ihned na výstavě po splnění podmínky.
 
4x CAC přičemž vítězové (V1) mezitřídy, třídy otevřené a šampionů soutěží o jeden CAC pro fenu a jeden CAC pro psa (jako CACIB ) - minimálně od 3 různých rozhodčích z toho minimálně jedna výstava mezinárodní, mezi prvním a posledním čekatelstvím musí uplynout nejméně rok. CAC získaný na výstavě organizované Royal Society St. Huberts platí za dva, max. jedenkrát posuzuje se anglickým systémem. Žádat - Union Royale Cymologique Saint Hubert, Avenue A. Giraund 98, 1030 Bruxelles.
Přiložit - originál karet CAC + kopii rodokmenu psa
 
6x CAC z toho dva z výstavy mezinárodní a dva z klubové / speciální. CAC se nezadává ve třídě šampionů - o jeden CAC soutěží vítězové mezitřídy a tř. otevřené. Žádost: Enci nazionale della Cinofilia Italiana, Viale Corsica 20, 1-20137 Milano. Přiložit - originály karet CAC, kopii rodokmenu psa
 
3x získaný Vítěz třídy mladých od tří různých rozhodčích z toho 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy
 
na každé výstavě v Polsku lze získat CWC = CAC, zadává se v mezitřídě, třídě otevřené a ve třídě šampionů či vítězů psovi i feně oceněným V1. Nutno získat 3x CWC od tří různých rozhodčích z toho 1x z mezinárodní nebo klubové výstavy. Mezi prvním a posledním CWC musí uplynout 6 měsíců. CWC se vypisuje do posudku není povinností pořadatele vydávat kartičky.
 
TOPlist